Početna
Vesti
Događaji
O nama
Istorijat HSSLD
Predsedništvo
Sponzori
Partneri
Korisnički Portal
Kontakt
Početna Vesti Uslovi za dobijanje naziva primarijus

Uslovi za dobijanje naziva primarijus

Uslovi za dobijanje naziva primarijus

Odgovorni službenik: Jelena Sarić - 064 88 11 362


Naziv primarijus može se dodeliti doktoru medicine, doktoru stomatologije i diplomiranom farmaceutu, koji ima najmanje:

 • 12 godina rada u zdravstvenoj delatnosti, od čega šest godina posle položenog specijalističkog ispita
 • publikovane stručne i naučne radove čiji je jedini autor, prvoimenovani autor ili koautor, bodovanih sa najmanje 100 bodova, pod uslovom da je 60 bodova ostvario u radovima u kojima je jedini ili prvoimenovani autor.


Stručni i naučni radovi boduju se na sledeći način


 • Rad objavljen u izvodu (rezime, poster)
 • u domaćem zborniku ili suplementu: prvoimenovani autor - 4, koautor - 2
 • u međunarodnom zborniku ili suplementu: prvoimenovani autor - 8, koautor - 6
 • Rad objavljen u celini
 • u domaćem zborniku ili suplementu: prvoimenovani autor - 6, koautor - 3
 • u međunarodnom zborniku ili suplementu: prvoimenovani autor - 10, koautor - 6
 • Originalni rad objavljen u stručnom časopisu
 • nacionalni časopis: prvoimenovani autor - 15, koautor - 10
 • međunarodni časopis: prvoimenovani autor - 30, koautor - 20
 • Monografije
 • jedini ili prvoimenovani autor - 20
 • jedan od ostalih autora - 10
 • Poglavlja u stručnim knjigama
 • jedini ili prvoimenovani autor - 15
 • jedan od ostalih autora - 10
 • Uža specijalizacija - 20
 • Studije drugog stepena, tj. magisterijum - 20
 • Studije trećeg stepena, tj doktorske akademske studije - 40
 • Ukoliko kandidat ima završene studije drugog, odnosno trećeg stepena, vrednovaće se samo studije trećeg stepena


Prihvataju se samo radovi objavljeni u stručnim časopisima koji imaju oznaku: CIP – katalogizaciju u publikaciji (ISSN, ISBN, UDK, UDC). Zbornik u kome su objavljeni radovi mora imati ili CIP katalogizaciju ili naučni odnosno redakcijski odbor.


Period u kome je autor objavljivao radove ne može biti kraći od šest godina na dan podnošenja zahteva, odnosno predloga za dobijanje naziva primarijus, tj. radovi moraju biti objavljeni u najmanje šest različitih kalendarskih godina.


Zahtev (podnosi kandidat lično), odnosno predlog (može podneti odgovarajuća sekcija ili podružnica Srpskog lekarskog društva, odnosno Farmaceutskog društva Srbije, kao i nadležna komora) za dobijanje naziva primarijus podnosi se Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, putem pisarnice ili lično u SIV III, Omladinskih brigada broj 1, Beograd, uz prethodni kontakt odgovornog službenika.


Uz zahtev, odnosno predlog, dostavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova, i to:


 • Overene fotokopije svih diploma
 • Kratka radna biografija
 • Potvrda odgovarajuće zdravstvene, odnosno druge ustanove, kao i privatne prakse o ukupnoj dužini rada u zdravstvenoj delatnosti, odnosno specijalističkog staža
 • Spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, koji treba da sadrži: naziv rada, sve autore, naziv časopisa, zbornika, odnosno druge publikacije, godinu objavljivanja i stranu, odnosno strane na kojima je rad odštampan
 • Fotokopija svakog rada sa spiska: naslovna strana časopisa, zbornika, odnosno druge publikacije, strana na kojoj se nalaze imena članova redakcionog odbora (recenzija), strana, odnosno strane na kojima je rad odštampan, strana na kojoj se vidi CIP - katalogizacija u publikaciji
 • Uz radove odštampane u izvodu (rezime, poster) - original rada u celini
 • Mišljenje osnovne podružnice srpskog lekarskog društva
 • Mišljenje odgovarajuće sekcije srpskog lekarskog društva, odnosno farmaceutskog društva Srbije
 • Potvrda o članstvu u srpskom lekarskom društvu, odnosno farmaceutskom društvu Srbije
 • Kandidati iz autonomne pokrajine, u skladu sa zakonom, pribavljaju i mišljenje nadležnog organa autonomne pokrajine


Administrativna taksa za zahtev:


 • Iznos: 300.00 RSD
 • Primalac: Budžet Republike Srbije
 • Račun primaoca: 840-742221843-57
 • Model: 97
 • Poziv na broj: 50-016


Napomena:


Kandidati iz Vojvodine kompletnu dokumentaciju, prvo dostavljaju Društvu lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva u Novom Sadu, ulica Vase Stajića 9, 021/528-767. Odgovorno lice dipl. pravnik Branka Vrapčenjak.